Terms & Conds

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.freemusic-online.eu
Sprzedającym jest Wydawnictwo Muzyczne “Classica”- Włodzimierz Kądziołka dostępny pod
adresem ul.Sienkiewicza 59, 90-009 Łódź , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej
działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
wpisany pod numerem NIP: 725-121-73-96, Regon: 471372142 zwany także zamiennie
„Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@e-classica.net

                                                                            § 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.Przedmiot transakcji – Trści cyfrowe – pliki muzyczne mp3
6.Licencja – zgoda Usługodawcy na określony sposób wykorzystania plików mp3
7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.freemusic-online.eu              za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.

                                                                   § 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem www.freemusic-online.eu
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy FreeMusicOnline prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie FreeMusicOnline są wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,    którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z
włączoną obsługą niezbędnych aplikacji Adobe Flash Player w wersji nie niższej niż 7.0,
Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.
7. Wszystkie pliki mp3 zamieszczone na stronach www.freemusi-online.eu posiadają licencję
Royalty Free co oznacza, że niezależnie od sposobu ich wykorzystania nie będą pobierane
dodatkowe opłaty.
8. Zabronione jest odsprzedawanie plików w formie pobranej ze strony www.freemusic
online.eu. Zakaz ten nie dotyczy plików użytych jako integralna część większej całości
(np. z obrazem video).
9. Wszystkie pliki posiadają ogólnie dostępne swoje 1 minutowe odpowiedniki t.zw. Demo.
Przed zakupem Klient ma obowiązek odsłuchania wybranych przez siebie utworów.

                                                          § 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.freemusic-online.eu są cenami
brutto podanymi w złotych polskich.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową z wykorzystaniem formularza zakupu.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i
prawidłowo poda dane kontaktowe.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.                         7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub otrzymania potwierdzenia płatności z systemu PayPal.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
lub faktury VAT, która może być przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w
postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza
zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

                                                       § 4 Koszty i termin wysyłki
1. Zakupione pliki mp3 dostępne są do pobrania natychmiast po dokonaniu płatności.
2. Zakupione pliki mp3 przechowywane są na koncie Klienta przez 14 dni po dokonaniu
płatności.

                                                        § 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar następuje za pośrednictwem systemu płatności
elektronicznych:  PayPal.

                                                     § 6 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą w momencie rozpoczęcia wykonania umowy (np. pobrania plików z
serwera) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli zostaną spełnione
łącznie następujące przesłanki:
a/rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu
na odstąpienie od umowy;
b/przedsiębiorca poinformował o utracie prawa do odstąpienia od umowy.                                                              Podstawa prawna: art. 36 pkt 2 i 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta

                                                        §7 Procedura reklamacji
1. Jeżeli pobrany plik będzie miał wadę techniczną (będzie się różnił od wersji Demo) po
zgłoszeniu przez Klienta zostanie on w ciągu 24 godzin wymieniony na wolny od wad.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3. Jeżeli plik zostanie uszkodzony lub skasowany z winy Klienta zostanie przesłany nowy na
jego adres e-mail po przedstawieniu dowodu zakupu (gwarancja ta ma charakter bezterminowy z wyjątkiem gdy po dłuższym czasie plik zostanie wycofany ze sprzedaży)

                                    §8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celu realizacji umów sprzedaży i nie są
przekazywane podmiotom trzecim.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@freemusic-online.eu
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym
czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

                                                       §9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

                                                            § 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin ważny jest od dnia 27.05.2015 r.

Translate »